Seminarų ciklas „Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Registracija baigta.

Data ir laikas
2018-01-30 - 2018-02-01
9:00 - 16:15

Seminaro vieta
UAB "Mentoringas" Laisvės pr. 71B-66, Vilnius


Seminarų ciklas

BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS (VSAFAS)

(trukmė 24 akad. val.)

Klausytojai (tikslinė grupė)

Seminarų ciklas skirtas pažengusių VSAFAS vartotojų  įstaigų finansininkams / buhalteriams, išorės ir vidaus auditoriams, kontrolieriams jų kompleksiniam kvalifikacijos tobulinimui.

Tikslas

Stiprinti viešųjų juridinių asmenų darbuotojų gebėjimus.

Uždaviniai

  1. Tobulinti pažengusių VSAFAS vartotojų  veiklos efektyvumą.
  2. Suteikti žinių, kaip viešojo sektoriaus apskaitos standartus taikyti praktiniame darbe.
  3. Suteikti žinių apie finansinių ataskaitų  informaciją atliekant vidaus auditą.
  4. Detalizuotai pateikti modulio turinį.
  5. Pasiūlyti klausytojams pratybų  bei praktinių užduočių, kad įstaigų darbuotojai galėtų dirbti pagal VSAFAS.
Metodas ir eiga

Dėstytojas:

– prisistato grupei ir susipažįsta su  dalyviais;

– išsiaiškina klausytojų lūkesčius;

– trumpai pristato ir pakomentuoja problemą, tikslą, uždavinius ir turinį.

Temos dėstymas.

Apibendrinimas. Aptariami dalyviams iškilę klausimai.

Dėstymo metodai: paskaitos, diskusijos, situacijų analizė, individualios užduotys, savarankiškas darbas.

Dalomoji ir demonstruojamoji medžiaga: skaidruolės, dalomoji medžiaga, situacijų aprašymas, praktinės užduotys ir pavyzdžiai.

Seminarų ciklo rengėjas ir lektorius

UAB „Mentoringas“ ir direktorė – auditorė Ona Dadonienė, licenzijuota auditorė, aukštasis ekonominis išsilavinimas, atsakinga už seminarų, mokymų, vidaus ir išorės auditų kokybę.

UAB „Mentoringas“ veiklos sritys: finansinių atskaitų, veiklos ir vidaus auditai, įmonių finansinės veiklos analizė, verslo procesų gerinimas, seminarai finansinės apskaitos, atskaitomybės ir mokesčių klausimais, apskaitos politikos projektų rengimas; vidinės kontrolės ir vidaus audito sistemų diegimas.

Lektoriaus patirtis: nuo 1996 m. VSAFAS dėstymo patirtis (virš 2 500 akademinių val.).

Nuo 2010 11 09 pagal Vidaus reikalų ministro 2010.11.09 d. įsakymą Nr. 1V-685 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2010.04.09 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“ (Valstybės žinios, 2010, Nr. 133-6807) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015.12.16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.

 

 

BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS (VSAFAS)

 

I dalis

 

Seminaro programa Laikas
Viešojo sektoriaus bendrasis sąskaitų planas

1-asis VSAFAS – „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“

2-asis VSAFAS – „Finansinės būklės ataskaita“

3-asis VSAFAS – „Veiklos rezultatų ataskaita“

4-asis VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

5-asis VSAFAS – „Pinigų srautų ataskaita“

26-asis VSAFAS  – „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“

6-asis VSAFAS – „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

7-asis VSAFAS – „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

23-asis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“

8 akad. val.:

·         analizė,

·         pritaikymas,

·         praktinės užduotys,

·         atsakymai į klausimus

 

II dalis

 

Seminaro programa Laikas
8-asis VSAFAS  – „Atsargos“

10-asis VSAFAS  – „Kitos pajamos“

11-asis VSAFAS – „Sąnaudos“

12-asis VSAFAS  – „Ilgalaikis materialusis turtas“

13-asis VSAFAS  – „Nematerialusis turtas“

16- asis VSAFAS  – „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“

17-asis VSAFAS  – „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

18-asis VSAFAS  – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

19-asis VSAFAS  – „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“

20-asis VSAFAS  – „Finansavimo sumos“

21-asis VSAFAS  – „Sandoriai užsienio valiuta“

22-asis VSAFAS  – „Turto nuvertėjimas“

24-asis VSAFAS  – „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

25-asis VSAFAS  – „Segmentai““

8 akad. val.:

·         analizė,

·         pritaikymas,

·         praktinės užduotys,

·         atsakymai į klausimus

 

III dalis

 

Seminaro programa Laikas
9- asis VSAFAS  – „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“

27-asis VSAFAS – „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“

14-asis VSAFAS  – „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“

Žemesniojo lygio finansinių ataskaitų sudarymo aptarimas, rekomendacijos

15-asis VSAFAS  – „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“

Valstybės iždo buhalterinė apskaita pagal  VSAFAS

Savivaldybės iždo buhalterinė apskaita pagal  VSAFAS

8 akad. val.:

·         analizė,

·         pritaikymas,

·         praktinės užduotys,

·         atsakymai į klausimus

 

 

UAB „Mentoringas“ direktorė – auditorė                                                                  Ona Dadonienė