Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo ir verslo apskaitos standartų pakeitimai nuo 2016-01-01 d

Data ir laikas
2015-10-14
9:00 - 13:00


Įgyvendinant ES apskaitos direktyvos reikalavimus,yra pakeisti daugelis verslo apskaitos standartų (VAS), kuriais nuo 2016 m. pertvarkoma įmonių apskaitos sistema. Šie pakeitimai bus taikomi sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Seminaro metu bus aptariami naujomis redakcijomis išdėstyti verslo apskaitos standartai, pakeisti apskaitos teisės aktai bei naujos metodinės rekomendacijos. Šis seminaras padės buhalteriams pasirengti ir įgyvendinti naujuosius apskaitos reikalavimus.

SEMINARO PROGRAMA:
1. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai
2. Pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimai
3. Verslo apskaitos standartų pakeitimai:
• 1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“,
• 2-asis VAS „Balansas“,
• 3- asis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“,
• 4- asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“,
• 5- asis VAS „Pinigų srautų ataskaita“,
• 6- asis VAS „Aiškinamasis raštas“ ir 30-ojo VAS „Susiję asmenys“,
• 10- asis VAS „Pajamos“,
• 11- asis VAS „Sąnaudos“,
• 12- asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“,
• 14- asis VAS „Verslo jungimai“,
• 15- asis VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“,
• 16- asis VAS „Konsoliduotosios FA ir investicijos į dukterines įmones“,
• 17- asis VAS „Biologinis turtas“,
• 18- asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“,
• 19- asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“,
• 24-asis VAS „Pelno mokestis“,
• 26- asis VAS „Išvestinės finansinės priemonės“,
• 28- asis VAS „Įmonių likvidavimas“,
• 29- asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.
4. Inventorizacijos atlikimo tvarkos pakeitimai
5. Atsakymai į klausimus