Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS

Data ir laikas
2016-09-27
9:00 - 13:00


Temos:

1. Inventorizacijos objektas ir periodiškumas
2. Inventorizacijos komisijos ir inventorizavimo aprašo sudarymo reikalavimai
3. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija
4. Biologinio turto inventorizacija
5. Atsargų ir pinigų inventorizacija
6. Nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų inventorizacija
7. Tikroji vertė
8. Turto nuvertėjimo įvertinimas
• Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymiai
• Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė
• Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo panaikinimas
• Biologinio turto, atsargų ir nebaigtų teikti paslaugų nuvertėjimas
• Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimas
• Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo panaikinimas
• Finansinio turto, išskyrus išankstinius apmokėjimus ir pinigus, nuvertėjimas
9. Inventorizacijos įforminimas
10. Atsakomybė už inventorizacijos rezultatų registravimą ir inventorizacijos dokumentų saugojimas