Priemonė „Verslo konsultantas LT“

Informuojame, kad UAB „Mentoringas“ VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus 2015-12-16 d. įsakymu Nr. ĮS2015-127 „Dėl kandidatų į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą įtraukimo“ suteikta galimybė teikti konsultacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG–T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška), vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijų temų (potemių),
kurias gali teikti UAB „Mentoringas“, sąrašas

I. Verslo pradžios konsultacijų, skirtų iki 1 metų veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, verslo pradžios temų (potemių) sąrašas

Mokesčiai ir buhalterinė apskaita:
1. svarbiausios mokestinės ir teisinės prievolės iš karto formalizavus veiklą (darbas su SODRA ir VMI prie FM, kitomis institucijomis);
2. pelno mokestis ir pelno mokesčio lengvata;
3. akcizų, gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų prievolės ir apskaita;
4. mokesčiai ir jų lengvatos, įstatymų išimtys ir interpretavimas;
5. mokesčių naujovės ir pasikeitimai;
6. įmonės bankroto ir likvidavimo aspektai;
7. bendrieji apskaitos principai: apskaitos tvarkymas; sąskaitų planas; paprastoji apskaita; dvejybinė apskaita; trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto apskaita; kasos operacijų apskaita; atsargų apskaita; nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita; pajamų ir sąnaudų apskaita; balanso sudarymo metodika; metinė finansinė ataskaita;
8. kitos su mokesčiais ir buhalterine apskaita susijusios potemės.

II. Verslo plėtros konsultacijų, skirtų nuo 1 iki 5 metų veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, verslo plėtros temų (potemių), sąrašas

Įmonės finansų valdymas:
1. finansų valdymo esmė, funkcijos ir tikslas;
2. finansinės ataskaitos ir jų turinys;
3. finansinių prognozių ir planų rengimas; biudžeto sudarymas;
4. trumpalaikio ir ilgalaikio turto finansinis valdymas;
5. investicinių projektų vertinimo būdai;
6. finansinių išteklių ir prekių kainų prognozavimas;
7. efektyvus įmonės finansų ir išteklių paskirstymas;
8. verslo aplinkos prognozavimo metodo parinkimas;
9. rizikos valdymo plano parengimas; finansinių priemonių taikymas;
10. kitos su įmonės finansų valdymu susijusios potemės.

Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:
1. Aprašo nustatyta tvarka su INVEGA yra pasirašyta dotacijos sutartis;
2. projekto vykdytojas konsultavosi pas verslo konsultantą;
3. projekto vykdytojas konsultavosi kompensacijos laikotarpiu;
4. projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinka Aprašo 31 punkto reikalavimus, priklauso pasirašytoje dotacijos sutartyje pažymėtai finansuojamai projekto veiklai ir bendras konsultavimosi valandų skaičius ta pačia konsultacijų tema neviršija 14 valandų per dotacijos sutarties visą kompensacijos laikotarpį;
5. projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos.

Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 6 500 Eur .

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis projekto vykdytojui sudaro, jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis:
1. iki 1 metų – 100 % pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų;
2. nuo 1 (imtinai) iki 3 metų – 85 % pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 % konsultacijų išlaidų;
3. nuo 3 (imtinai) iki 5 metų – 50 % pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 % konsultacijų išlaidų.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.
Projekto vykdytojas įsipareigoja verslo konsultantui apmokėti 100 % konsultacijų išlaidų.

Maksimalūs fiksuotieji įkainiai (ištraukos iš Aprašo 2 priedo)

Fiksuotasis valandinis verslo pradžios konsultacijų įkainis projektų vykdytojams, veikiantiems ne ilgiau nei vienerius metus:
FĮ verslo pradžios konsultacijų (be PVM) = 52,79 Eur/val.;
FĮ verslo pradžios konsultacijų (su PVM) = 63,88 Eur/val.

Fiksuotasis valandinis verslo plėtros konsultacijų įkainis projektų vykdytojams, veikiantiems nuo 1 iki 5 metų:
FĮ verslo plėtros konsultacijų (be PVM) = 62,79 Eur/val.;
FĮ verslo plėtros konsultacijų (su PVM) = 75,98 Eur/val.

UAB „Mentoringas“ konsultacijas teikia Vilniaus miesto savivaldybėje. Pageidaujantiems kitų Lietuvos savivaldybių SVV subjektams konsultacijos gali būti teikiamos tik atvykus į Laisvės pr. 71 B -66, Vilnius.

Plačiau apie priemonę „Verslo konsultantas LT“:
http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/nvkt
http://invega.lt/lt/konsultaciju-kompensavimas/

Pagarbiai,
Ona Dadonienė,
UAB „Mentoringas“ direktorė